Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese: www.zdraveplody.cz, (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.      Všechny informace, které při spolupráci s prodávajícím uvedete, jsou důvěrné a prodávající s nimi bude tak zacházet. Pokud mu k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy či případně jiných důvodů stanovených v Zásadách zpracování osobních údajů používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.      Autorská práva k webové stránce náleží prodávajícímu, příp. třetím osobám, které webovou stránku vytvořily. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neposkytuje žádné záruky ve vztahu k dostupnosti webové stránky či uživatelského účtu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Výše nákladů spojených s balením, patbou a dodáním zboží mimo území České republiky bude prodávajícím vyčíslena samostatně v závislosti na místě určení zboží a před odesláním zboží musí být kupujícím odsouhlasena e-mailem.

4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny za zboží
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

      (dále společně jen jako "objednávka")

5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

6.      Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

7.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

9.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

10.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího učiněnou prostřednictvím elektronické pošty. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

11.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

12.    Zboží je možné obdržet prostřednictvím zásilkové či poštovní služby. Osobní odběr je možný na konkrétních výdejních místech, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dobírku nelze zaplatit platební kartou)
  •        předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 115-0191710207/0100, vedeném u Komerční banka, a.s.
  •        předem bezhotovostně platební kartou

2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu zboží před připsáním celé kupní ceny na jeho účet.

5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V opačném případě platba kupujícího nemusí být identifikována a kupní cena může být považována za neuhrazenou se všemi důsledky z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek plynoucími. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 těchto podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.      V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč, slovy nula korun českých nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod nákupní cenou prodávajícího, či při jiné zjevné chybě v psaní či číslech, si prodávající vyhrazuje právo tuto položku odstranit z objednávky. Kupující bude o této skutečnosti informován.

9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s objednávkou na adresu kupujícího.

10.   V případě platby v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11.   Veškeré změny ceny zboží jsou vyhrazeny. Za objednané zboží bude účtována cena platná (zobrazená na webové stránce) v okamžiku odeslání objednávky kupujícím; ustanovení čl. 3. odst. 2 a čl. 4 odst. 8 tím není dotčeno.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či sídla firmy to jest Husitská 116, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují.

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neporušené a nepoužité.

4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo v této lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží a snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud zjistí, že k takovému snížení došlo, má právo ponížit vracené peněžní prostředky o částku rovnající se takovému snížení hodnoty.  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí v plné výši nebo po dohodě jiným způsobem.

5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě (pokud bylo zboží již zaplaceno) vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.      Pokud kupující odstoupí od smlouvy neoprávněně a zašle zboží prodávajícímu, nebude toto zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.      V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nad rámec nabízených způsobů přepravy, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určené a v čase určeném přepravcem.

3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do přepravního protokolu – dle postupu stanoveného v příloze těchto podmínek – Postup při reklamaci.

5.      V případě, že kupující odmítne objednané zboží od přepravce převzít a smlouva do doby doručení zboží kupujícího nezanikla v důsledku oprávněného odstoupení kupujícího od smlouvy, je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náklady na dopravu zboží k zákazníkovi a zpět. Právo prodávajícího na svépomocný prodej dle ustanovení § 2126 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.

6.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (ilustrační fotky na e-shopu nejsou smluveným vzorkem),
d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady prodávajícího, včetně informace o tom, kde je možné uplatnit reklamaci, upravuje reklamační řád prodávajícího. Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzuje kupující seznámení s reklamačním řádem, který je DOSTUPNÝ ZDE. V případě reklamace bude kupující postupovat podle tohoto reklamačního řádu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží, podle toho, co nastalo později.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.

4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává dozor nad uváděním potravin do oběhu.

6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.      Prodávající nezaručuje dostupnost všeho zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží si prodávající vyhrazuje právo danou položku pokrátit, případně odstranit z objednávky. V případě, že položka byla již zaplacena, prodávající vrátí kupujícímu danou částku za konkrétní nedodané zboží nebo se vzájemně domluví na individuálním řešení.

8.      Veškeré fotografie i videa mají pouze ilustrační charakter a mohou se od skutečného produktu mírně lišit.

9.      Uvedená doba minimální trvanlivosti je pouze informativní a je odvozená od data výroby jednotlivých produktů. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu produktu a je garantováno pouze v případě neporušení obalu a dodržení správných skladovacích podmínek dle bodu 8.10. Pokud kupující otevře nebo poruší obal produktu, je doporučeno produkt zkonzumovat co nejdříve, nejlépe do 14 ti dnů, pokud není uvedeno jinak.

10.   Skladovací podmínky:

Výrobky skladujte v suchu a temnu do 20°C a relativní vlhkosti vzduchu do 65%.

Pokud je zapotřebí „zvláštního“ způsobu skladování, je tento způsob uveden na obalu konkrétního výrobku, který takovéto skladování vyžaduje.

11.   Informace o alergenech:

Alergeny obsažené ve výrobku jsou zvýrazněny ve složení na webových stránkách. Výrobky jsou zabaleny v závodě zpracovávající: obiloviny obsahující lepek, arašídy, sóju, mléko, skořápkové plody, sezam a výrobky obsahující SO2. Kupující bere na vědomí, že výrobky byly zabaleny v tomto závodě a mohou obsahovat stopy výše uvedených alergenů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.      Informaci o zpracování osobních údajů při objednávce, stejně jako např. informace o zpracování cookies návštěvníků na webových stránkách jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů e-shopu firmy Viki Fruit s.r.o.

10. DORUČOVÁNÍ

1.      Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

2.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3.      Kupujícímu můžou být doručovány doklady související s objednávkou na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

1.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.      Kontaktní údaje prodávajícího: Viki Fruit s.r.o., adresa pro doručování: Husitská 116, Nové Město nad Metují 549 01, email: info@zdraveplody.cz, tel. číslo: +420 724 794 104

5.      Přílohou těchto obchodních podmínek jsou:

a)     Postup při reklamaci - reklamační řád: DOSTUPNÝ ZDE
b)     Zásady ochrany osobních údajů: DOSTUPNÝ ZDE

 

6.      Tyto obchodní podmínky jsou účinné od: 31.03.2020